การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

ติดตามผลงานกิจกรรมที่ 2.4 ร่วมกันอภิปราย คลิกจากกิจกรรมที่ 2.4 นักเรียนได้รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการใช้ข้อมูลและความรู้ที่ได้มาสร้างทางเลือกต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา

กรณีศึกษาในหนังสือเรียน สสวท. พบว่าวิธีการชะลอการสุกของมะม่วงนั้น มีวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจ คือ การใช้ผงถ่านกัมมันต์ดูดซับเอทิลีน เพราะหาง่าย ราคาถูก มีพิษน้อย และมีแนวทางนำผงกัมมันต์มาใช้ได้ 3 แนวทางคือ

1. ใส่ถุงผ้า นำไปวางในภาชนะที่เก็บมะม่วง
2. ผสมกับตัวกลาง ทำเป็นแท่ง นำไปวางในภาชนะที่เก็บมะม่วง
3. ผสมกับเยื่อกระดาษหรือวัสดุธรรมชาติ เพื่อทำเป็นกระดาษใช้ทำกล่องบรรจุมะม่วงแต่ละผล

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ล้วนมีทั้งข้อดีและข้อจำกัด ซึ่งเราสามารถใช้ตารางการประเมินเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา ดังตัวอย่าง

ตารางประเมินเพื่อตัดสินใจ


จากตารางการประเมินการตัดสินใจ พบว่าแนวทางที่ 3 มีความเป็นไปได้มากที่สุดและมีแนวทางการแก้ปัญหาดังนี้


ผังกราฟิกแสดงแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้กล่องกระดาษผสมผงถ่านกัมมันต์เพื่อชะลอการสุกของมะม่วง

เมื่อทราบแนวทางการแก้ปัญหาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการออกแบบวิธีแก้ปัญหา ซึ่งมีหลักการดังนี้

หลักการออกแบบเบื้องต้น

หลังจากได้แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ควรถ่ายทอดความคิดให้ออกมาเป็นรูปธรรม ให้เกิดความชัดเจน สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ สะดวกต่อการนำไปสร้างชิ้นงาน ซึ่งอาจจะใช้วิธีต่าง ๆ เช่น ภาพไอโซเมตริก , ภาพฉาย

ภาพไอโซเมตริกและภาพฉาย คืออะไร


การร่างภาพเพื่อการสื่อสาร


กิจกรรมที่ 2.5 การออกแบบการแก้ปัญหา

ให้นักเรียนนำข้อมูลที่รวบรวมได้จากกิจกรรม 2.4 มาพัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหา อย่างน้อย 3 แนวทาง และตัดสินใจเลือกโดยใช้ตารางประเมิน กำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาที่เหมาะสม และถ่ายทอดความคิดของแนวทางการแก้ปัญหาเป็นผังกราฟิก ภาพร่าง 3 มิติ หรือ ภาพฉาย เพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ

โดยภาระงานนี้นักเรียนต้องส่งงาน 2 ชิ้นงาน คือ
1. ตารางประเมินเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา อย่างน้อย 3 แนวทาง (ใช้โปรแกรมตามที่นักเรียนมีความถนัด) แบบฟอร์มคลิกที่นี่ ตัวอย่างคลิกที่นี่

2. ออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หรือภาพร่างโครงงานของนักเรียน
(ใช้โปรแกรมหรือวิธีการตามที่นักเรียนมีความถนัด) แนะนำ *** www.tinkercad.com หรือ app.sketchup.com วีดีโอสอนคลิกที่นี่ ตัวอย่างงานคลิกที่นี่

*** ซึ่งทั้งสองชิ้นงานครูจะสาธิตแนะนำวิธีการในชั้นเรียน

คลิกที่นี่ เพื่อส่งไฟล์งานทั้ง 2 ไฟล์


ผลการทำกิจกรรม คลิก


Comments are closed.