ผลการทำกิจกรรมของนักเรียน รายวิชา ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

บทที่ 1 ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา
บทนำ (อภิปรายร่วมกัน-ไม่เช็ค)
– กิจกรรม 1.1 สำรวจก่อนสร้าง
(ทำกิจกรรม : ดูผล)
– กิจกรรม 1.2 สร้างอย่างมีความรู้ (ทำกิจกรรม : ดูผล)
กิจกรรม 1.3 ปฏิบัติอย่างมีทักษะ (Vote-ไม่เช็ค)
– กิจกรรม 1.4 พัฒนาแนวคิดพิชิตปัญหา (ทำกิจกรรม : ดูผล)
– กิจกรรม 1.5 คิดอย่างไรให้คุ้มทน (ทำกิจกรรม : ดูผล)
– กิจกรรม 1.6 ช่วยคุณสมาร์ทวางระบบน้ำ (ทำกิจกรรม : ดูผล)
กิจกรรม 1.7 ความรู้กับการออกแบบสนามเด็กเล่น (อภิปรายร่วมกันในห้อง-ไม่เช็ค)
– กิจกรรมท้ายบท (ทำกิจกรรม : ดูผล)


บทที่ 2 โครงงานกับการแก้ปัญหา
บทนำ (อภิปรายร่วมกัน-ไม่เช็ค)
– กิจกรรม 2.1 การวิเคราะห์โครงงาน (ทำกิจกรรม : ดูผล)

– กิจกรรม 2.2 การตัดสินใจเลือกปัญหาจากสถานการณ์ที่สนใจเพื่อพัฒนาโครงงาน (ทำกิจกรรม : ดูผล)
– กิจกรรม 2.3 การกำหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตของปัญหาในการทำโครงงาน (ทำกิจกรรม : ดูผล)
– กิจกรรม 2.4 การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน (ทำกิจกรรม : ดูผล)
– กิจกรรม 2.5 การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (ทำกิจกรรม : ดูผล)
– กิจกรรม 2.6 การวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา (ทำกิจกรรม : ดูผล)
– กิจกรรม 2.7 การทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (ทำกิจกรรม : ดูผล)
– กิจกรรม 2.8 การนำเสนอโครงงาน (ทำกิจกรรม : ดูผล)
– กิจกรรมท้ายบท (ทำกิจกรรม : ดูผล)


บทที่ 3 การสร้างประโยชน์จากผลงาน
บทนำ (อภิปรายร่วมกัน-ไม่เช็ค)
– กิจกรรม 3.1 การเพิ่มมูลค่าและการสร้างมูลค่า (ทำกิจกรรม : ดูผล)
– กิจกรรม 3.2 การสร้างประโยชน์จากผลงานนักเรียน (ทำกิจกรรม : ดูผล)
– กิจกรรม 3.3 สิทธิและการคุ้มครองผลงาน (ทำกิจกรรม : ดูผล)
– กิจกรรม 3.4 การนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพและกิจกรรมท้ายบทท้าทายความคิด (ทำกิจกรรม : ดูผล)


Comments are closed.