การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 3 กิจกรรมที่ 3.4 การนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพและกิจกรรมท้ายบทท้าทายความคิด

การนำเสนอผลงานโดยทั่วไปต้องคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญ 3 ประการ คือ
     1. ผู้นำเสนอ
     2. เนื้อหา
     3. ผู้ฟัง
    การนำเสนอผลงานของนักเรียนนอกจากเผยแพร่ให้สาธารณชนทั่วไปแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อ “เสนอขายแนวคิด” หรือ “Pitching” ซึ่งหมายถึงการนำเสนอให้กับผู้ฟังเฉพาะกลุ่มในช่วงเวลาที่จำกัด เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับประกอบธุรกิจ หรือโน้มน้าวผู้ฟังให้ซื้อผลงานไปผลิตในเชิงพาณิชย์


ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ
1. มีการวางแผนก่อนการนำเสนอ
2. นำเสนออย่างราบรื่นและดูดี
3. สรุปจบอย่างน่าประทับใจ


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่

นำเสนอโปรแกรมแก้ไวรัสซ่อนไฟล์ FixMyFile

    นอกจากปัจจัยทั้ง 3 ประการ ที่กล่าวมาแล้ว ยังต้องมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดี โดยการฝึกซ้อมนำเสนออยู่เสมอ ทบทวนเนื้อหาจนเข้าใจสิ่งที่จะพูดได้อย่างทะลุปรุโปร่ง และจดจำลำดับเนื้อหาได้อย่างแม่นยำ ทำให้สามารถนำเสนอได้อย่างราบรื่น เป็นธรรมชาติ ไม่ใช่การท่องจำมาพูด ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังไม่สนใจ


กิจกรรมที่ 3.4 การนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพและกิจกรรมท้ายบทท้าทายความคิด

ให้นักเรียนใช้หลักการนำเสนอผลงาน ออกแบบภาพยนตร์โฆษณาผลงานกลุ่มของนักเรียน ให้มีความน่าสนใจและโน้มน้าวให้ผู้ชมให้ซื้อผลงานของนักเรียน โดยนำเสนอเป็นคลิปวีดิโอความยาวไม่เกิน 1 นาที


ตัวอย่างโฆษณาที่น่าสนใจ ความยาวไม่เกิน 1 นาที

คลิกที่นี่เพื่อส่งผลงาน


ผลการทำกิจกรรม คลิก


Comments are closed.