การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 3 กิจกรรมที่ 3.3 สิทธิและการคุ้มครองผลงาน

สิ่งสำคัญที่ควรตระหนักประการหนึ่ง คือ การคุ้มครองผลงานต่าง ๆ ซึ่งจัดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้สร้างด้วย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดทรัพย์สินทางปัญญาเป็น 2 ประเภท คือ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) และลิขสิทธิ์ (Copyright)


การคุ้มครองจะมีผลตามกฏหมายก็ต่อเมื่อ ผู้สร้างนำผลงานนั้นไปจดทะเบียนคุ้มครองกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ยกเว้นผลงานที่เป็นลิขสิทธิ์ จะได้รับการคุ้มครองทันทีที่มีผู้สร้างผลงานนั้นเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ต้องไปจดทะเบียนคุ้มครอง


13 สิ่งประดิษฐ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9

“พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”

13 สิ่งประดิษฐ์ของในหลวง รัชกาลที่ 9


กิจกรรมที่ 3.3 สิทธิและการคุ้มครองผลงาน

นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับผลงานของกลุ่มนักเรียนว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ อย่างไร และอภิปราย

ผลการทำกิจกรรม คลิก


Comments are closed.