การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 3 กิจกรรมที่ 3.2 การสร้างประโยชน์จากผลงานนักเรียน

         นอกจากแนวทางการสร้างประโยชน์จากผลงานที่ได้กล่าวมาแล้ว นักเรียนยังสามารถนำเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาใช้ประโยชน์ ได้แก่ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก      การสร้างประโชน์อาจสร้างรายได้ให้กับเจ้าของผลงาน แต่ก็อาจต้องใช้งบประมาณในการลงทุน ผู้สร้างจึงต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิต มองหาช่องทางในการหาเงินลงทุน คำนวนจุดคุ้มทุนและผลตอบแทนที่จะได้รับ หาช่องทางจำหน่าย และที่สำคัญ เมื่อมีรายได้จากการประกอบธุรกิจแล้ว ต้องมีการชำระภาษี เพื่อพัฒนาประเทศด้วย
      ***ใครบ้างที่ต้องเสียภาษี***

  • ผู้มีรายได้ที่ไม่ใช่เงินเดือนประจำมากกว่า 60,000 บาทต่อปี ขึ้นไป
  • ผู้มีรายได้ประจำมากกว่า 150,000 บาทต่อปี ขึ้นไป
  • ผู้ประกอบการที่มีรายได้มากกว่า 1,800,000 บาท ขึ้นไป
  • ผู้ไม่ชำระภาษีตามหน้าที่จะมีความผิดตามกฎหมาย (อาจโดนปรับมากกว่าภาษีที่จะจ่ายจริงก็ได้)

      ความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในบุคคลแต่ละคนนั้น มีความสำคัญและส่งผลต่อการพัฒนาผลงานของบุคคลนั้น ซึ่งความคิดสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิต


กิจกรรมที่ 3.2 การสร้างประโยชน์จากผลงานนักเรียน

นักเรียนออกแบบแนวทางการสร้างประโยชน์จากผลงานของนักเรียน ที่แสดงถึงการเพิ่มมูลค่า การสร้างมูลค่า และใช้ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน รวมทั้งวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต จุดคุ้มทุน ช่องทางการจำหน่าย และผลตอบแทน จากนั้นนำเสนอ แลกเปลี่ยน เรียนรู้


ผลการทำกิจกรรม คลิก


Comments are closed.