การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 3 กิจกรรมที่ 3.1 การเพิ่มมูลค่าและการสร้างมูลค่า

          การเพิ่มมูลค่าให้ผลงาน เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการเสนอสิ่งต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่มีความแตกต่างกัน และจัดทำให้มีพร้อมกับผลงานนั้น
          ในปัจจุบัน นิยมใช้หลักส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซึ่งหมายถึงกลยุทธ์ทางการตลาดประเภทหนึ่ง ดังภาพ

กรณีศึกษา การเพิ่มมูลค่าให้กับทุเรียน

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic commerce : E-commerce)กิจกรรมที่ 3.1 การเพิ่มมูลค่าและการสร้างมูลค่า

นักเรียนแบ่งกลุ่ม (อาจเป็นกลุ่มเดิม หรือ กลุ่มใหม่ก็ได้) เลือกผลงานของผู้อื่นที่สนใจโดยอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน แล้ววิเคราะห์ถึงวิธีการที่แสดงถึงการเพิ่มมูลค่าและการสร้างมูลค่าจากผลงานนั้น จากนั้นนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยตอบคำถามลงใน GoogleForm ดังนี้

ตัวอย่างภาระงาน 3.1


ผลการทำกิจกรรม คลิก


Comments are closed.