การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 3 การสร้างประโยชน์จากผลงาน

ภาพ : หนังสือเรียนการออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 สสวท.

ตัวชี้วัด
    ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรเพื่อสร้างหรือพัฒนางาน

สาระการเรียนรู้
     การทำโครงงานเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ เพื่อแก้ปัญหาหรืออำนวยความสะดวกในการทำงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้
     ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรเพื่อสร้างหรือพัฒนาผลงาน

ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น
     ทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดเชิงระบบ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น


การสร้างประโยชน์จากผลงาน

          การสร้างประโยชน์จากผลงาน เป็นการพัฒนาผลงานทั้งที่เป็นชิ้นงาน (ผลิตภัณฑ์) หรือที่เป็นวิธีการในการแก้ปัญหา ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา คิดสร้างสรรค์ โดยบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อให้ผลงานมีมูลค่าเพิ่มขึ้น คำว่า “มูลค่า” นอกจากจะหมายถึงราคาของสิ่งของนั้นแล้ว ในทางการตลาดยังหมายถึงคุณค่าทางจิตใจที่ได้จากการประเมินค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หากผลงานที่พัฒนาขึ้นนั้นมีความแปลกใหม่ และไม่เคยมีผู้ใดคิดทำมาก่อน ผู้สร้างก็จะได้ผลงานใหม่ที่เรียกว่านวัตกรรรมซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้สร้าง และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังสามารถสร้างประโยชน์ด้วยการนำเสนอผลงานต่อสาธารณะเพื่อพัฒนาต่อยอดผลงานในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต


“นักเรียนคิดว่าการสร้างประโยชน์จากผลงานคืออะไร และสามารถทำได้ด้วยวิธีใดบ้าง”


  • ประโยชน์ หมายถึง สิ่งที่มีผลใช้ได้ดีสมกับที่คิดมุ่งหมายไว้ ผลที่ได้ตามต้องการ สิ่งที่เป็นผลดีหรือเป็นคุณ
  • มูลค่า หมายถึง ค่าของสิ่งของ ราคาของสิ่งของนั้น
  • คุณค่า หมายถึง สิ่งที่มีประโยชน์หรือมีมูลค่าสูง

ทำไมจึงต้องเพิ่มมูลค่าและสร้างมูลค่าให้ผลงาน


          ผลงาน ได้แก่ ชิ้นงาน (ผลิตภัณฑ์) หรือวิธีการในการแก้ปัญหาแต่ละอย่างนั้น อาจมี
มูลค่าแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทต่าง ๆ ได้แก่ สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม จริยธรรม หรือแม้แต่กระทั่งความเชื่อของแต่ละบุคคล ผลงานชนิดเดียวกันจึงอาจมีมูลค่าแตกต่างกันได้ในแต่ละสถานที่ ดังนั้น การเพิ่มมูลค่าและการสร้างมูลค่าของผลงานจึงเป็นการเพิ่มความแตกต่างของผลงานให้ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคลในแต่ละบริบท


Comments are closed.