การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 2 กิจกรรมท้ายบท


     การพัฒนาโครงงาน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในประเด็นที่นักเรียนสนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ผ่านการแก้ปัญหาโดยมีการวิเคราะห์ ทําความ เข้าใจกับปัญหาอย่างชัดเจน มีการรวบรวมข้อมูลที่จําเป็น พัฒนาและออกแบบแนวทางวิธี การแก้ปัญหาได้สอดคล้องกับปัญหา มีการวางแผนและลงมือแก้ปัญหา รวบรวมและบันทึกข้อมูล ผลการทดสอบการแก้ปัญหา หาทางปรับปรุงแก้ไขหากพบข้อบกพร่อง วิเคราะห์และสรุปผล การแก้ปัญหา และนําเสนอเผยแพร่ผลการแก้ปัญหา โครงงานที่นักเรียนพัฒนาขึ้นจึงอาจต่อยอด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการที่สามารถนําไปใช้ในวงกว้างต่อไปได้อีกด้วย ซึ่งนักเรียนจะเรียนรู้ วิธีการในการสร้างประโยชน์จากผลงานของตนเองในบทต่อไป


กิจกรรมท้ายบท

ผลการทำกิจกรรม คลิก


Comments are closed.