การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 2 กิจกรรมที่ 2.8 การนำเสนอโครงงาน

ติดตามผลงานกิจกรรมที่ 2.7 ร่วมกันอภิปราย คลิก     การนำเสนอผลงาน “เป็นการเผยแพร่ หรือสื่อสารผลการทำโครงงานของนักเรียนให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของกระบวนการทำงาน ตั้งแต่แนวคิดในแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา รวมทั้งผลของการแก้ปัญหาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น”
     โดยการนำเสนอผลงานมีหลายวิธี เช่น การเขียนรายงานโครงงาน การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ การนำเสนอด้วยซอฟต์แวร์นำเสนอ หรือ การนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์

    1. การเขียนรายงานโครงงาน คลิก
    2. การนำเสนอโครงงานด้วยโปสเตอร์ คลิก
    3. การนำเสนอโครงงานด้วยซอฟต์แวร์นำเสนอ คลิก


กิจกรรมที่ 2.8 การนำเสนอโครงงาน

    ให้นักเรียนนำเสนอโครงงานโดยแสดงรายละเอียดของกระบวนการในการดำเนินการ โครงงานในรูปแบบคลิปวีดิโอ ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้


ข้อกำหนดของการนำเสนอด้วยคลิปวีดิโอ
1. ให้ศึกษาขั้นตอนและเนื้อหาในการนำเสนอจากคลิปวีดิโอ (มีตอนเริ่มต้น ตอนนำเสนอ ตอนสาธิต และตอนจบการนำเสนอ)
2. ให้เพิ่มประมวลภาพการทำงาน ตอนท้ายของคลิปวีดิโอ โดยนำรูปภาพที่ได้เก็บในกลุ่ม Facebook ในแต่ละขั้นตอนมาจัดทำ (จะมากหรือน้อยไม่จำกัดจำนวนรูป แต่ขอให้มองแล้วเห็นภาพรวม ว่านักเรียนช่วยกันทำงานในแต่ละขั้นตอนอย่างไรบ้าง)
3. ความยาวของคลิปวีดิโอไม่ควรเกิน 5 นาที
4. ตัดต่อด้วยแอพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ หรือในคอมพิวเตอร์ตามที่นักเรียนถนัด
5. ส่งแนบไฟล์ในลิงค์ด้านล่าง

คลิกที่นี่เพื่อส่งไฟล์งาน

ผลการทำกิจกรรม คลิก


Comments are closed.