การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 2 กิจกรรมที่ 2.7 การทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน

ติดตามผลงานกิจกรรมที่ 2.6 ร่วมกันอภิปราย คลิก


          เมื่อได้ชิ้นงานหรือลงมือแก้ปัญหาแล้ว ควรมีการทดสอบว่าชิ้นงานหรือวิธีการที่สร้างขึ้นสามารถใช้งานหรือแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ โดยมีการกำหนดเกณฑ์ในการทดสอบที่สอดคล้องกับขอบเขตการแก้ปัญหาที่เราได้ระบุไว้ในขั้นระบุปัญหา
          ในกรณีที่ชิ้นงานหรือวิธีการแก้ปัญหายังมีข้อบกพร่องหรือไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์ ควรนำผลการทดสอบมาวิเคราะห์ และหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ตรงตามความต้องการ
          นอกจากการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีประโยชน์และมีความคิดสร้างสรรค์แล้ว นักเรียนคิดว่ายังมีวิธีการใดที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในท้องตลาด และไม่สามารถลอกเลียนแบบได้

ตัวอย่างจากโครงงานเก้าอี้ช่วยพยุงผู้สูงอายุ


กิจกรรมที่ 2.7 การทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน

          ให้นักเรียนกำหนดเกณฑ์ในการทดสอบชิ้นงานหรือวิธีแก้ปัหาที่สอดคล้องกับขอบเขตของปัญหา และทำการทดสอบและประเมินผล หากพบข้อบกพร่องหรือจุดด้อยให้เสนอแนวทางปรับปรุง
          *** ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่

*** ในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงงาน ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลในกลุ่ม Facebook ที่สร้างไว้เป็น Logbook และทุกขั้นตอนให้ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน รูปภาพทุกขั้นตอนในการลงมือปฏิบัติและสร้างชิ้นงาน ตลอดระยะเวลาในการทำโครงงาน เพื่อนำมาประกอบการนำเสนอโครงงานเป็นลำดับต่อไป

คลิกที่นี่ เพื่อส่งไฟล์งาน

ผลการทำกิจกรรม คลิก


Comments are closed.