การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 บทที่ 2 กิจกรรมที่ 2.6 การวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา

ติดตามผลงานกิจกรรมที่ 2.5 ร่วมกันอภิปราย คลิก

การเขียนเค้าโครงโครงงาน

จากการที่นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ 2.2 – 2.5 นักเรียนสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการเขียนเค้าโครงโครงงาน ซึ่งมีหัวข้อในการเขียนดังต่อไปนี้

เค้าโครงโครงงาน KidBrightPetCare


แนวทางการจัดทำเค้าโครงโครงงานจาก สสวท.

ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม คลิกเมื่อได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ผ่านมาแล้ว ก่อนดำเนินการทำโครงงานหรือชิ้นงานแก้ปัญหา ควรมีการออกแบบลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน ดังตัวอย่างแผนปฏิบัติงานสร้างกล่องบรรจุภัณฑ์เก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้ ดังนี้

ตารางแผนปฏิบัติงาน

หลังจากนั้น ดำเนินการแก้ปัญหาตามแผนปฏิบัติการดังตาราง จนได้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องกระดาษที่ผสมผงถ่านกัมมันต์ ดังรูป


กิจกรรมที่ 2.6 การวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา

1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนเค้าโครงโครงงานโดยใช้ข้อมูลจากงานที่ 2.2-2.5 มาประกอบการจัดทำ (ตัวอย่างคลิก, ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิก)
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนปฏิบัติงาน (ตัวอย่างคลิก) และนำตารางแผนปฏิบัติงาน ใส่ไว้ในหัวข้อที่ 8 ของแบบเสนอเค้าโครงงานในข้อ 1
*** งานนี้ส่งไฟล์เดียว

*** ในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงงาน ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลในกลุ่ม Facebook ที่สร้างไว้เป็น Logbook และทุกขั้นตอนให้ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน รูปภาพทุกขั้นตอนในการลงมือปฏิบัติและสร้างชิ้นงาน ตลอดระยะเวลาในการทำโครงงาน เพื่อนำมาประกอบการนำเสนอโครงงานเป็นลำดับต่อไป

คลิกที่นี่เพื่อส่งงาน


ผลการทำกิจกรรม คลิก


Comments are closed.