นอกจากแนวทางการสร้างประโยชน์จากผลงานที่ได้กล่าวมาแล้ว นักเรียนยังสามารถนำเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีการเปลี…

ติดตามผลงานกิจกรรมที่ 2.6 ร่วมกันอภิปราย คลิก           เมื่อได้ชิ้นงานหรือลงมือแก้ปัญหาแล้ว ควรมีการทดสอบว่าชิ้น…

ติดตามผลงานกิจกรรมที่ 2.5 ร่วมกันอภิปราย คลิก การเขียนเค้าโครงโครงงาน จากการที่นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ 2.2 &…

ติดตามผลงานกิจกรรมที่ 2.4 ร่วมกันอภิปราย คลิก จากกิจกรรมที่ 2.4 นักเรียนได้รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับป…

จากกิจกรรมที่ 2.1 – 2.3 ที่ผ่านมา นักเรียนได้ปัญหาที่สนใจ และ กำหนดขอบเขตของปัญหาในการทำโครงงานแล้ว ขั้นตอน…